Dając człowiekowi rybę nakarmisz go na jeden dzień. Nauczając go łowienia ryb nakarmisz go na całe życie.

Lao Tsy

Coaching jest interaktywnym procesem który wspiera klientów- jednostki lub zespoły w rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania.

Coaching zakłada ze klient posiada wszelkie niezbędne zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów. Innymi słowy, coaching wydobywa mocne stron klientów, stanowiące o ich potencjale i rozwoju w określonej dziedzinie. Coaching umacnia posiadane umiejętności i kompetencje oraz poszerza je o nowe aspekty – w rezultacie prowadząc do uzyskania pożądanej poprawy funkcjonowania osoby w danym obszarze.

Dla Klienta rezultatem coachingu jest większa satysfakcja w różnych dziedzinach swojego życia, realizacja celów, optymalizacja działań, podejmowanie bardziej świadomych decyzji, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności.

Rodzaje oferowanych coachingów:


Coaching menedżerski (Executive Coaching)

Wspiera managerów w osiąganiu celów specyficznych dla osób odpowiedzialnych za kierowanie organizacjami, ludźmi i projektami, zatem szczególnie zajmuje się przywództwem i rozwojem osobistego wpływu, kompetencjami interpersonalnymi, zarządzaniem zmianami, zwiększaniem efektywności, budowaniem zespołów.


Business coaching

Skierowany do średniej i wyższej klasy managerskiej oraz specjalistów i właścicieli firm, koncentruje się na szeroko rozumianym rozwoju biznesowym. Jest pomocny przy definiowaniu krótko- i długoterminowych celów firmy, opracowywaniu planów biznesowych, planów marketingowych i analizowaniu procesów przebiegających w firmie.


Life coaching

Pomaga w rozwoju osobistym i zarządzaniu całościowym potencjałem personalnym klienta, w zarządzaniu relacjami i związkami, problemami, zmianami, konfliktami i wartościami.

Coaching kariery (Career Coaching)

Przeznaczony dla ludzi pragnących zwiększyć swoją satysfakcję z pracy, zmienić stanowisko lub zawód. Coaching ten pomaga klientowi w zrozumieniu, w którym kierunku powinien się rozwijać w życiu zawodowym. Oprócz tego pomaga w poznaniu samego siebie, dzięki czemu klient sam potrafi obrać swoją ścieżkę kariery w taki sposób, by była ona zgodna z jego predyspozycjami.

Więcej o coachingu – wikipedia

 


Czas

Proponowany, standardowy program coachingu indywidualnego składa się z cyklu od 6 do 9 sesji, odbywających się, co 2 – 3 tygodnie. Pojedyncza sesja zaplanowana jest na 60 do 90 minut. Przerwa pomiędzy spotkaniami służy generowaniu rozwiązań, pomysłów, dochodzeniu do ważnych dla klienta wniosków. Pożądana zmiana postaw dokonuje się często właśnie między sesjami coachingowymi.

Jednak w zależności od potrzeb i konkretnej sytuacji spotkania, ich tryb i czas można kreować dość elastycznie.


Poufność i raport

Po zakończeniu projektu płatnik (osoba zamawiająca coaching) otrzymuje raport, który zawiera przebieg procesu pracy z klientem, wnioski i obserwacje coacha, a także sugestie przyszłych rozwiązań. Raport ten przedstawiany jest do wglądu i omawiany z klientem coachingu zanim trafi do rąk płatnika. Informacje pojawiające się w trakcie coachingu są poufne, stanowią tajemnicę zawodową coacha. W raporcie znajdują się tylko te informacje, na które klient wyrazi zgodę.


Ceny

W zależności od rodzaju zastosowanych działań, grupy docelowej, celów i efektów jakie coaching zakłada cena ustalana jest indywidualnie.

Dodatkowe informacje:

Pracujemy zgodnie ze standardami przyjętymi przez stowarzyszenia coachingu i przestrzegamy zasad etycznych opisanych przez ICC i ICF.

Oto najważniejsze aspekty coachingu przyjęte przez Międzynarodową Federację Coachingu ICF (International Coaching Federation):

* Coach pomaga jednostkom i organizacjom, aby rozwijały się szybciej i osiągały bardziej fascynujące rezultaty.
* Coach koncentruje się na celach, które wybierają klienci.
* Coach dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.
* Coach wyłania rozwiązania i strategie z informacji pochodzących od klienta.
* Coach otwiera nowe perspektywy.
* Coach pomaga klientom w budowaniu ich naturalnej siły.
* Bazą coachingu jest idea, że klient jest twórczy i pełen zasobów.
* Bazą coachingu jest idea, że klient pracuje po to, aby osiągnąć te rezultaty, które chce osiągnąć.
* Siła coachingu wynika z relacji pomiędzy coachem i klientem.

Kontakt:

Artur Rak

e-mail: kontakt@e-globus.pl

tel. +48 883 701 636